PRODUCT CATEGORIES
CONTACT US
  • Add:2105,dl919trend centre,29-31 cheung lee street,chaiwan,HongKong Yanjialing village qingdao city China
  • Tel:852)-3115-9366
  • Fax:852)-3115-9544
  • Fax:86)-532-6656-9395
  • E-mail:chinajieanjiu@chinajieanjiu.com